Novinky

VYHLÁSENIE VOLIEB DO ORGÁNOV SKZZ

10.3.2021

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov so sídlom v Bratislave, v súlade s § 55 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s čl. II Tretej časti Štatútu Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov zo dňa 3.6.2013, v znení zo dňa 16.9.2015 a 29.10.2019 a v súlade s čl. I ods. 10 Volebného poriadku Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov zo dňa 29.10.2019

 

vyhlasuje voľby do orgánov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov,

 

ktoré sa uskutočnia dňa 28. mája 2021 o 9:00 v Poprade

na Sneme Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

 

Volené orgány komory sú:

 

1.     Prezident komory – jeden volený prezident

2.     Rada komory – dvaja volení členovia

3.     Kontrolný výbor komory – traja volení členovia

4.     Disciplinárna komisia komory – traja volení členovia

 

Podmienky kandidatúry

 

Kandidát do orgánov komory môže byť iba riadny člen komory, ktorý je ku dňu podania kandidatúry zapísaný v zozname členov komory a ktorý má voči komore ku dňu podania kandidatúry splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo štatútu komory a ďalších príslušných právnych predpisov. Každý člen sa môže uchádzať o jednu volenú funkciu.

 

Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy. Funkcia člena orgánov komory je nezlučiteľná s členstvom v  riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. V prípade, že sa zvolený člen Prezídia stane štatutárnym zástupcom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ku dňu vzniku funkcie štatutára poskytovateľa funkcia prezídiu komory zaniká.

 

Kandidačnú listinu zasiela člen komory výlučne poštovou zásielkou na adresu sekretariátu komory:

 

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Sekretariát

1. mája 216/7

Poprad 058 01

 

Termín podávania kandidatúry: 10. apríl 2021, vrátane.

 

Člen komory v kandidačnej listine uvedie, o ktorú volenú funkciu v komore sa uchádza. Každý člen sa môže uchádzať o jednu volenú funkciu. Prezídium komory posúdi doručené kandidačné listiny a do 10 dní odo dňa doručenia listín na adresu sekretariátu komory listom informuje kandidátov o splnení, resp. neplnení formálnych náležitostí nevyhnutných pre kandidatúru do orgánov komory uvedených v tomto oznámení.

 

Delegáti snemu

 

Delegátov snemu tvoria všetci prítomní riadni členovia komory. S poradným hlasom sa ho môžu zúčastniť i čestní členovia komory. Každý riadny člen komory má hlasovacie právo na sneme komory, pričom každý riadny člen komory má pri hlasovaní jeden hlas. Delegátov snemu pozve prezídium komory na snem písomne najneskôr 30 dní pred dňom konania snemu. Snem komory je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. V prípade neschopnosti uznášania sa snemu komory zvolá prezídium SKZZ nový snem a vyhlási nové voľby do orgánov komory.