O nás

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov bola zriadená v zmysle § 47h zákona č. 41/2013 Z.z. z 5. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Orgány komory

Prezident SKZZ

Mgr. František Majerský; prezident@skzz.sk

.

Prezídium SKZZ

Mgr. František Majerský, prezident SKZZ; prezident@skzz.sk

Ing. Michal Weinciller, viceprezident SKZZ; viceprezident@skzz.sk

Ing. Mgr. Imrich Andrási, generálny sekretár SKZZ; generalny.sekretar@skzz.sk

.

Rada komory

Mgr. František Majerský, člen rady; prezident@skzz.sk

Ing. Michal Weinciller, člen rady; viceprezident@skzz.sk

Ing. Mgr. Imrich Andrási, člen rady; generalny.sekretar@skzz.sk

.

Kontrolný výbor komory

Predseda: Mgr. Juraj Sýkora, MPH; revizna.komisia@skzz.sk

.

Odborno-vzdelávacia komisia

Odborná sekcia

Predseda: Mgr. Dagmar Tomčanyová; vzdelavacia.komisia@skzz.sk

Vzdelávacia sekcia

Predseda: Ing. Miroslav Slemenský; odborna.komisia@skzz.sk

.

Disciplinárna komisia

Predseda: Bc. Boris Lackovič; eticka.komisia@skzz.sk

.

Vznik komory

Prvé oficiálne snahy o vznik profesnej komory pre záchranárov boli zastrešené Asociáciou záchrannej zdravotnej služby, v rámci ktorej vznikla 14.2.2011 Sekcia záchranárov AZZS. Sekcia od začiatku svojej činnosti verejne a jasne deklarovala snahu inštitucionalizovať záujmy záchranárov v stavovskej komore. Do Sekcie záchranárov nominovali zástupcov z radu záchranárov poskytovatelia združení v asociácii. Jedným z prvých krokov Sekcie bolo nominovanie kandidáta na post Hlavného odborníka
pre zdravotnícke záchranárstvo, ktorý bol do funkcie menovaný 1.6.2011 ministrom zdravotníctva.

Všetky aktivity, rokovania na pôde Ministerstva zdravotníctva, tvorba a pripomienkovanie legislatívy,
ako aj mediálne vyhlásenia ku niektorým závažným skutočnostiam týkajúcich sa zdravotníckych záchranárov, prebehli pod hlavičkou Sekcie záchranárov Asociácie záchrannej zdravotnej služby. Sekcia aktívne spolupracovala s ministerstvom pri tvorbe samotných ustanovení o vzniku Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Po nadobudnutí účinnosti novely a formálnom vzniku SKZZ nasledovalo zvolanie ustanovujúceho snemu komory opäť pod hlavičkou Sekcie záchranárov. 13.5.2013 boli listom zaslaným elektronickou poštou oslovení všetci členovia AZZS a ich delegovaní zástupcovia z radov záchranárov pozvaní na ustanovujúci snem SKZZ 3.6.2013 do Košíc. Zároveň poskytovatelia zasielali mená kandidátov do orgánov komory.

Snemu 3.6.2013 sa zúčastnilo 19 zástupcov za jednotlivých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, vrátane zástupcu za vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu a zástupcu za Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Spolu mali prítomní 17 oprávnených hlasov. Na sneme boli schválené Stanovy SKZZ, všetci prítomní hlasovali za schválenie. Následne prebehli voľby do orgánov komory.

Štatút

Koho zastupujeme

Registrácia v komore je povinná pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zdravotníckeho záchranára pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti,  zabezpečujú záchrannú zdravotnú službu alebo plnia úlohy v rámci integrovaného záchranného systému. Každá osoba registrovaná v komore súhlasí a akceptuje poslanie a ciele komory a svojim konaním, prácou, vedomosťami a skúsenosťami prispieva k ich plneniu.