Vzdelávanie

Hodnotenie sústavného vzdelávania

Portál SKZZEDU.SK od 1. októbra 2022 prístupný pre všetkých zdravotníckych záchranárov v skúšobnej prevádzke.  

Aktuálne sa hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva podľa Vyhlášky 74/2019 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka upravuje spôsob a cyklus hodnotenia nasledovne:

1. Prechod z jednoročného kalendárneho hodnotenia na pravidelné päťročné hodnotenie, ktoré začína dňom registrácie v SKZZ.

2. Za uvedený cyklus je potrebné získať 50 kreditov, za výkon povolania sa už žiadne neprideľujú. V prípade získania väčšieho počtu kreditov možno preniesť do ďalšieho obdobia najviac 10 kreditov. Za čo všetko je možné získať kredity nájdete v platnom znení vyhlášky. 

3. Uvedená vyhláška je v platnosti od 15. marca 2019, kredity získané v novom 5-ročnom cykle do 28. februára 2019 sa považujú za kredity získané podľa tejto novej vyhlášky.

Čo to pre Vás znamená?

1. Vypočítajte si 5-ročný cyklus Vášho hodnotenia sústavného vzdelávania. Napr. ste registrovaný 6/2005. Váš prvý cyklus je od 7/2005 do 6/2010. Nasledujúci druhý cyklus od 7/2010 do 6/2015, tretí cyklus 7/2015 do 6/2020. Na príklade začala platiť nová vyhláška v roku 2019. Posledné hodnotenie bolo za kalendárny rok 2018.

2. Najneskôr mesiac pred koncom pravidelného 5-ročného cyklu je potrebné všetky certifikáty s pridelenými kreditmi naskenovať a zaevidovať vo svojom konte na portáli skzzedu.sk ; Podľa príkladu v bode 1, dokladujete kredity získané v treťom cykle. Za roky júl 2015 až jún 2020. Za rok 2015, 2016, 2017 a 2018 môžete dokladovať získanie kreditov aj potvrdením z komory o splnení (ak ste ho deklarovali a mali zaslané). Za rok 2019 do júna 2020 už priložíte klasicky sken dokumentu na portál.

3. Následne nasledujúci mesiac po skončení cyklu Vám vyhodnotíme sústavné vzdelávanie s hodnotením splnil/nesplnil. Certifikát o hodnotení sústavného vzdelávania si stiahnete a vytlačíte na portáli. Schvaľovanie jednotlivých aktivít prebieha priebežne. V prípade zamietnutia aktivity v časti Poznámka nájdete dôvod zamietnutia. Príloha nahraná na portál musí byť čitateľná a musí obsahovať Vaše identifikačné údaje.

Poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania

K dátumu vyhodnotenia sústavného vzdelávania (platí pre hodnotenia vykonávané od roku 2023 za obdobie od roku 2019, teda 5-ročný cyklus podľa novej vyhlášky) je potrebné uhradiť poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania podľa § 42 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z.z. vo výške 10,00 €. 

Údaje pre platbu

IBAN:                                       SK2109000000005044168211

Konštantný symbol:       0308

Variabilný symbol:         Vaše registračné číslo

Špecifický symbol:         1923

Správa pre prijímateľa:   Hodnotenie vzdelávania

alebo oskenujte tento QR kód:

V prípade problémov s prihlasovaním na portál a ďalšími otázkami nás kontaktujte na: vzdelavanie@skzz.sk

Kalendár podujatí sústavného vzdelávania

V. TRENČIANSKY DEŇ URGENTNEJ MEDICÍNY

30.11.2023, Trenčín

Pozvánka a program 

On-line vzdelávanie EDUPROFIPHARM

V spolupráci s našim partnerom - portálom EDUPROFIPHARM pripravujeme AudioDidaktické testy pre zdravotníckych záchranárov. 

.

Kreditovanie sústavného vzdelávania

Pre priznanie kreditov na podujatie sústavného vzdelávania Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť na našej stránke v sekcii: https://www.skzz.sk/nastiahnutie 

Po doručení podkladov Vám vystavíme rozhodnutie o pridelení kreditov, spolu s počtom pridelených kreditov a výškou poplatku za pridelenie poplatkov podľa schváleného cenníka (viď nižšie).

Cenník platný od: 1.9.2015

Miestna (ústavné, nemocničné a celofakultné semináre): 8 EUR

Okresná: 33 EUR

Krajská: 132 EUR

Celoslovenská s predpokladaným počtom účastníkov do 200: 132 EUR

Celoslovenská s predpokladaným počtom účastníkov od 200 – do 500: 199 EUR

Celoslovenská s predpokladaným počtom účastníkov nad 500: 265 EUR

Celoslovenská s medzinárodnou účasťou (v závislosti od počtu účastníkov/viď celoslovenská): od 132 EUR do 265 EUR

Medzinárodná (v závislosti od počtu účastníkov/viď celoslovenská): od 132 EUR do 265 EUR

Audiodidaktický test: 60 EUR

Uvedené ceny sú konečné.