Členstvo

Členom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zdravotníckeho záchranára a je bezúhonná, ak požiada o zápis do zoznamu členov. Členstvo v Slovenskej komore zdravotníckych záchranárov je dobrovoľné.

Vznik členstva

Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie zdravotníckeho záchranára, ak:

 • - je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckeho záchranára
 • - je bezúhonný,
 • - zaplatil povinný členský príspevok a zápisné
 1. Stiahnite si tlačivo Žiadosť o zápis do zoznamu členov (word)
 2. Vyplňte tlačivo a priložte Výpis z registra trestov (dokladovanie bezúhonnosti zdravotníckeho pracovníka) nie starší ako 3 mesiace
 3. Odbornú spôsobilosť nedokladujete v prípade, ak Vás komora vedie v registri zdravotníckych pracovníkov a dodali ste pri registrácii potrebné doklady o vzdelaní.
 4. Uhraďte zápisné vo výške 10 € (1 krát pri zápise) na číslo účtu: 5044168211/0900 Slovenská sporiteľňa
  IBAN: SK2109000000005044168211
  Konštantný symbol:       0308
  Variabilný symbol:         Vaše rodné číslo
  Špecifický symbol:         333
  Správa pre prijímateľa:    Vaše priezvisko
 5. Uhraďte členský poplatok vo výške 20 € (1 krát ročne) na číslo účtu: 5044168211/0900 Slovenská sporiteľňa
  IBAN: SK2109000000005044168211
  Konštantný symbol:       0308
  Variabilný symbol:         Vaše rodné číslo
  Špecifický symbol:         444
  Správa pre prijímateľa:    Vaše priezvisko
  Uveďte prosím pri platbe všetky požadované údaje, aby bolo možné platbu identifikovať.
 6. Priložte k žiadosti potvrdenie o úhrade (kópiu poštovej poukážky, výpis z elektronického bankovníctva a pod.)
 7. Zašlite žiadosť a prílohy poštou na adresu:
  Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
  1. mája 2016/7
  Poprad 058 01
 8. Po doručení písomnej žiadosti a preukázaní zákonom stanovených podmienok Prezídium komory rozhodne na svojom na najbližšom zasadnutí o zapísaní do zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov a preukaz člena.
 9. K žiadosti prosím priložte fotografiu štandarných rozmerov ,alebo ju zašlite mailom.

Vzor preukazu člena