Registrácia

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov registruje zdravotníckych záchranárov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe, Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, vojenskom zdravotníctve Ozbrojených síl Slovenskej republiky, v ambulancii Hasičského a záchranného zboru, ambulancii Horskej záchrannej služby, v Zbore väzenskej a justičnej stráže, v Banskej záchrannej službe a pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme a centrálnom príjme.

Postup pri registrácii

Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

  1. Stiahnite si tlačivo Oznámenie o registrácii
  2. Vyplňte tlačivo a priložte požadované prílohy 
  3. Uhraďte registračný poplatok vo výške 13 € na číslo účtu: 5044168211/0900 Slovenská sporiteľňa IBAN: SK2109000000005044168211
  4. Konštantný symbol:       0308
  5. Variabilný symbol:         Vaše rodné číslo
  6. Špecifický symbol:         111
  7. Správa pre prijímateľa:   Vaše priezvisko 
  8. Uveďte prosím pri platbe všetky požadované údaje, aby bolo možné platbu identifikovať.
  9. Priložte k oznámeniu potvrdenie o úhrade (kópiu poštovej poukážky, výpis z elektronického bankovníctva a pod.)Zašlite oznámenie a prílohy poštou na adresu: Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, 1. mája 216/7, Poprad 058 01
  10. Po obdržaní oznámenia, požadovaných príloh a zaevidovaní úhrady registračného poplatku Vám zašleme Potvrdenie o registrácii.

Pri akýchkoľvek problémoch s registráciou nás prosím kontaktujte na: kancelaria@skzz.sk

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov v zmysle platnej legislatívy registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zdravotníckeho záchranára. V prípade, že je zdravotnícky pracovník oprávnený vykonávať aj ďalšie zdravotnícke povolania (napr. povolanie sestra), registruje sa v komore poďla povolania, ktoré vykonáva (teda napr. sestra vykonávajúca povolanie sestra v záchrannej zdravotnej službe je registrovaná v komore registrujúcej toto zdravotnícke povolanie, ale napr. sestra so vzdelaním zdravotnícky záchranár vykonávajúca povolanie zdravotnícky záchranár, je registrovaná v Slovenskej komore zdravotníckych záchranárov). Slovenská komora zdravotníckych záchranárov nie je oprávnená registrovať iné zdravotnícke povolania, napr. asistent alebo sanitár na pozícii vodič záchrannej zdravotnej služby.

Každá osoba registrovaná v komore súhlasí a akceptuje poslanie a ciele komory a svojim konaním, prácou, vedomosťami a skúsenosťami prispieva k ich plneniu.

Nikto nesmie byť v prístupe do komory diskriminovaný pre svoju rasu, vyznanie, politické presvedčenie, pohlavie alebo sociálny status.

Podrobnosti o registrácii zdravotníckych pracovníkov ustanovuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oznam: Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa predpisov účinných do 5.2.2013 sa považujú za zdravotníckych pracovníkov registrovaných podľa zákona č. 41/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. V zmysle tohto ustanovenia záchranári registrovaní v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov sú už zaregistrovaní. 

Aktualizácia registra

Komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu komora vyberá od zdravotníckeho pracovníka poplatok najviac do výšky 15 € ročne, ktorý je príjmom komory. Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka.

Úhradu poplatku za aktualizáciu registra za rok 2019 vo výške 15 € uhrádzajte do 31.1.2018 na číslo účtu: 5044168211/0900 – Slovenská sporiteľňa. IBAN: SK2109000000005044168211

Konštantný symbol:       0308
Variabilný symbol:         Vaše registračné číslo v komore
Špecifický symbol:         2019
Správa pre prijímateľa:   Vaše priezvisko

Uveďte prosím pri platbe všetky požadované údaje, aby bolo možné platbu identifikovať.

Poplatky

Registračný poplatok (jednorázový) – 13 €

Poplatok za aktualizáciu registra za rok 2019 – 15 €

Zápisné za vznik členstva (jednorázový) – 10 €

Členský poplatok na 1 rok – 20 €

Vystavenie duplikátu registrácie alebo licencie sa spoplatňuje sumou – 2 €

Licencia na výkon zdravotníckeho povolania (ZC) – 33 €

Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu (ZB)  66 €

Úhrada nedoplatkov

Komora eviduje nedoplatky za aktualizáciu registra a hodnotenie sústavného vzdelávania. V prípade, že Vám pri overení registrácie na stránke komory bol zobrazený nedoplatok, uvedenú sumu je potrebné uhradiť čo najskôr na číslo účtu: 5044168211/0900 Slovenská sporiteľňa.

IBAN: SK2109000000005044168211

Konštantný symbol:       0308
Variabilný symbol:         Vaše registračné číslo v komore
Špecifický symbol:         222
Správa pre prijímateľa:   Vaše priezvisko

Oznámenie o zmene údajov

Tlačivo si stiahnite na tomto mieste.

Legislatívne znenie