Licencie

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vydáva v zmysle § 68, ods. 11 zákona č. 578/2004 Z.z. (ďalej len „zákon“) licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní zdravotnícky záchranár a vedie register vydaných licencií.

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vydáva:

 1. v zmysle  § 68, ods. 1, písm. b) zákona
  licencie na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní zdravotnícky záchranár (ZC)
 2. v zmysle  § 68, ods. 1, písm. c) zákona
  licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní zdravotnícky záchranár (ZB)

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov neprideľuje IČO. 

Vyberáme zo stanoviska Sociálnej poisťovne zo dňa 5.5.2016: "Máme za to, že podľa zákona o ZS táto licencia (vydaná podľa § 68 ods.1 písm. b) zákona o ZS) nie je oprávnením/povolením na výkon samostatnej zárobkovej činnosti a teda nezakladá status samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) na účely sociálneho poistenia; a z informácie zo dňa 19.5.2016: Licencie podľa § 68 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ZS, ktoré vydávate, nie sú pre Sociálnu poisťovňu potrebné na účely sociálneho poistenia."

Podmienky vydania licencie

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vydá licenciu zdravotníckemu pracovníkovi, ak:

 1. má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
 2. je zdravotne spôsobilý,
 3. je odborne spôsobilý,
 4. je bezúhonný,
 5. je zapísaný v registri.

Podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť zdravotníckeho pracovníka. Dôveryhodný na účely vydania licencie je zdravotnícky pracovník, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o vydanie licencie nemal zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. c) až g). zákona.

Podmienky na vydanie licencie podľa odseku 1 musia byť splnené po celý čas platnosti licencie.

Postup pri žiadaní o licenciu

 1. Stiahnite si tlačivo Žiadosť o vydanie licencie (kliknite)
 2. Vyplňte tlačivo a priložte požadované prílohy.
 3. Uhraďte poplatok za vydanie licencie na IBAN: SK2109000000005044168211
  Konštantný symbol:       0308
  Variabilný symbol:         Vaše rodné číslo
  Špecifický symbol:         711
  Správa pre prijímateľa:    Vaše priezvisko

  Uveďte prosím pri platbe všetky požadované údaje, aby bolo možné platbu identifikovať.
 4. Priložte k žiadosti potvrdenie o úhrade (kópiu poštovej poukážky, výpis z elektronického bankovníctva a pod.)
 5. Zašlite žiadosť a prílohy poštou na adresu:
  Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
  1. mája 216/7
  Poprad 058 01
 6. Konanie na vydanie licencie na prvom stupni začína dňom doručenia úplnej žiadosti na adresu SKZZ.

Poplatky za vydanie licencie

 1.  Licencia na výkon zdravotníckeho povolania (ZC) – 33,00 €
 2.  Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu (ZB)  66,00 €

Poplatok za vydanie licencie musí byť uhradený najneskôr v deň podania žiadosti.