Novinky

Vyhlásenie volieb do orgánov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

3.10.2022

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov so sídlom v Bratislave, v súlade s § 55 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s čl. II Tretej časti Štatútu Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov zo dňa 3.6.2013, v znení zo dňa 16.9.2015 a 29.10.2019 a v súlade s čl. I ods. 10 Volebného poriadku Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov zo dňa 29.10.2019

 

vyhlasuje voľby do orgánov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov,

 

ktoré sa uskutočnia dňa 12. decembra 2022 o 9:00 v Poprade

na Sneme Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

 

Volené orgány komory sú:

 

1.     Prezident komory – jeden volený prezident

2.     Rada komory – dvaja volení členovia

3.     Kontrolný výbor komory – traja volení členovia

4.     Disciplinárna komisia komory – traja volení členovia

 

Podmienky kandidatúry

 

Kandidát do orgánov komory môže byť iba riadny člen komory, ktorý je ku dňu podania kandidatúry zapísaný v zozname členov komory a ktorý má voči komore ku dňu podania kandidatúry splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo štatútu komory a ďalších príslušných právnych predpisov. Každý člen sa môže uchádzať o jednu volenú funkciu.

 

Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy. Funkcia člena orgánov komory je nezlučiteľná s členstvom v  riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. V prípade, že sa zvolený člen Prezídia stane štatutárnym zástupcom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ku dňu vzniku funkcie štatutára poskytovateľa funkcia prezídiu komory zaniká.

Termín podávania kandidatúry: 2. november 2022, vrátane.