O nás

Strategické ciele komory

Naplnenie vízie modernej európsky orientovanej stavovskej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou a zahraničnými kontaktami,

byť rešpektovanou organizáciou a uznávaným partnerom na poli prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

byť organizáciou, ktorá si hlboko váži prácu svojich členov a intenzívne pracuje na zvyšovaní spoločenskej prestíže a postavenia záchranárskeho povolania,

dosahovanie hmatateľných výsledkov, pri zachovaní základných princípov kreativity a komunikácie na zvyšovaní kvality zdravotníckeho záchranárstva cestou spolupráce s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby, ako aj kľúčovými inštitúciami pri riadení procesov unifikácie a štandardizácie,

spoľahlivý partner pri kreovaní kľúčových legislatívnych noriem, ako aj riešení problematiky vzdelávania, administratívnych náležitostí a legislatívou stanovených činností,

partnerská organizácia pri organizovaní všetkých významných záchranárskych odborných ale aj kultúrno-spoločenských podujatí,

nájdenie optimálneho spôsobu zastrešovania ďalšieho vzdelávania a modifikácie odborných činnosti vodičov v záchrannej zdravotnej službe.

Najbližšie aktivity komory

Finalizácia administratívneho založenia komory, ako samostatného právneho subjektu (koniec júna 2013)

Promptné spustenie web stránky ako základného informačného a komunikačného kanála (koniec júna 2013)

Uzavretie procesu výberu predsedov jednotlivých komisií ako aj ich členov (koniec júla 2013)

Stanovanie smerovania a jednotlivých priorít práce jednotlivých komisií (koniec augusta 2013)

Komunikácia a hľadanie optimálneho spôsobu pri administratívnom prebratí agendy od SKMTP event. SKSaPA (priebežne) 

Ostrá prevádzka SKZZ (do konca septembra 2013)