Členstvo

Povinnosti riadneho člena komory

Riadny člen komory je povinný:

 1. vykonávať svoje zdravotnícke povolania odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom komory,
 2. dodržiavať Stanovy a ostatné interné normy a predpisy komory,
 3. prispievať k naplneniu poslania a cieľov komory,
 4. poskytovať komore a jej orgánom a členom potrebnú súčinnosť a nekonať tak, aby akékoľvek konanie bolo v rozpore so záujmom a dobrým menom komory,
 5. vykonávať riadne zverené funkcie,
 6. riadne a včas platiť členské príspevky,
 7. neodkladne oznamovať komore zmeny osobných údajov, ktoré sú predmetom členskej evidencie a ktoré zakladajú oprávnenosť riadneho členstva, a to v lehote najneskôr do 30 dní,
 8. oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
 9. podporovať ideu záchranárstva neodkladnej zdravotnej starostlivosti a záchranársku profesiu,
 10. starať sa o zvyšovanie odbornej spôsobilosti a poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť na úrovni záchranárskych štandardov,
 11. sústavne sa vzdelávať v súlade so zákonom a osobitnými predpismi,
 12. spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  ak verejná sieť je menšia ako verejná minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 13. oznámiť stratu, poškodenie alebo zneužitie členského preukazu a súčasne požiadať o vydanie nového členského preukazu,
 14. hlásiť každú zmenu údajov vedenú v registri vzdelávania a k stanovenému dátumu daného roka nahlásiť počet získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania za predchádzajúci kalendárny rok na predpísanom tlačive