Členstvo

Výhody členstva

  1. voliť a byť volený do orgánov komory v zmysle platných stanov
  2. predkladať návrhy a pripomienky, ktoré súvisia s činnosťou komory
  3. využívať a prevádzať členské práva a povinnosti v zmysle platných stanov
  4. partnerstvo profesionálnych záchranárskych, ale aj vzdelávacích inštitúcií
  5. možnosť podieľať sa na rozvoji budúcnosti, smerovania a ďalšieho dovzdelávania sa záchranárov
  6. pravidelná informovanosť o dianí v oblasti zdravotníckeho záchranárstva
  7. možnosť aktívne sa zapájať do záväzných legislatívnych procesov
  8. získavanie najaktuálnejších informácií o trendoch vo svete urgentnej medicíny
  9. zľavy na poplatkoch za vzdelávacie aktivity a semináre
  10. prestíž