Členstvo

Práva riadneho člena komory

Riadny člen komory má právo:

 1. voliť a byť volený do orgánov komory,
 2. byť informovaný o činnosti komory,
 3. predkladať komore a jej orgánom námety, sťažnosti, podnety, pripomienky a byť vyrozumený o ich riešení a o stanovisku komory k nim,
 4. využívať pomoc a podporu komory a jej orgánov v činnostiach vyplývajúcich z poslania a cieľov komory,
 5. využívať právne, odborné a ekonomické poradenstvo pri výkone zdravotníckeho povolania,
 6. využívať zastúpenie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania, ak komora takéto zastúpenie poskytuje,
 7. zúčastňovať sa na vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych aktivitách komory,
 8. požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory v súlade s vnútornými predpismi komory,
 9. požiadať o vydanie stanoviska k etickej spôsobilosti na výkon povolania zdravotníckeho záchranára podľa podmienok stanovených Prezídiom,
 10. zúčastňovať sa na aktivitách podporujúcich činnosť, ciele a úlohy komory,
 11. na poskytnutie kópie vnútorných predpisov komory a periodických správ o aktivitách komory,
 12. upozorňovať komoru a jej orgány na nedostatky v ich činnosti a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,
 13. na vydanie licencie na vykonávanie zdravotníckeho povolania,
 14. na vydanie členského preukazu.